Quốc Hội Thông Qua Nghị Quyết Tiếp Tục Mở Cửa Chính Phủ Và Các Chương Trình Quan Trọng Như EB-5